HALO!GEN jest w swoich założeniach inicjatywą o regionalnym zasięgu, prezentującą współczesną polską kulturę i sztukę. Przedsięwzięcie będzie promować miasto Gliwice jako miejsce nietuzinkowych wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie.

Przy okazji dotychczasowej działalności i udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych, dostrzegamy niewystarczającą, niepełną na dzień dzisiejszy ofertę kulturalną Gliwic. Odbieramy sygnały o potrzebie zapełniania luki w dostępnej ofercie kulturalnej miasta pomiędzy sztuką wysoką a popularną, masową. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z konieczności nieustannego kształtowania wyższych potrzeb kulturalnych u odbiorców.
Dlatego też utworzyliśmy partnerstwo w celu organizacji wydarzenia kulturalnego o rozbudowanym programie. Zdajemy sobie sprawę, że szeroka współpraca różnych grup w obszarze kultury jest dziś szczególnie pożądana i daje większe szanse na powodzenie przedsięwzięcia. W prezentowanym projekcie uczestniczy szereg gliwickich organizacji pozarządowych oraz grupa nieformalna:

Każda z zaangażowanych organizacji była i jest zainteresowana losem architektury poprzemysłowej naszego regionu. Doceniamy wartość tej spuścizny, zarówno stricte architektonicznej, jak i kulturowej. Zależy nam na zwiększaniu powszechnej świadomości społecznej w tym zakresie. Do tego celu chcemy wykorzystać moment przekazania przez Urząd Miejski Miasta Gliwice dwóch hal byłej Fabryki Drutu Stowarzyszeniu Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. HALO!GEN to inauguracja zespołu hal jako ośrodka wszechstronnego rozwoju kulturalnego młodych ludzi. Jest także wprowadzeniem współczesności (polska sztuka współczesna) do przeszłości (hale). Miejsce to otrzyma więc niejako nowe „życie po życiu” z nową funkcją dostosowaną do współczesnych realiów, przy jednoczesnym poszanowaniu jego walorów historycznych. Formuła imprezy pozwoli na zapoznanie się z kompleksem, jego architekturą, atmosferą i możliwościami poprzez udostępnienie go odwiedzającym. Ważne będzie optymalne zaadoptowanie jego przestrzeni o różnorodnej kubaturze i charakterze, na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

HALO!GEN ma na celu:

  • prezentację mieszkańcom Gliwic i regionu współczesnej polskiej kultury i sztuki na wysokim poziomie,
  • zainaugurowanie kulturalnej działalności w poprzemysłowych obiektach byłej Fabryki Drutu i zaprezentowanie szerszej publiczności potencjału tego miejsca,
  • zapoczątkowanie przywracania Gliwicom i ich mieszkańcom tego fragmentu miasta, atrakcyjnego pod względem architektonicznym, historycznym i kulturowym,
  • stworzenie gliwiczanom możliwości zaspokajania wyższych potrzeb w zakresie kultury poprzez uczestnictwo w wydarzeniu łączącym różne dziedziny kultury, sztuki, muzyki nietypowe dla obecnej oferty kulturalnej miasta,
  • promowanie Gliwic jako miasta prezentującego współczesne trendy w kulturze i sztuce o ogólnopolskiej randze,
  • stworzenie miejsca, gdzie lokalni młodzi twórcy będą mieli okazję do własnego rozwoju twórczego i prezentacji twórczości przed szerszą publicznością, stworzenie szerszej platformy współpracy gliwickich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.